Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny

 

Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005, o školním stravování ze dne 25.5.2005, FN/Metodikou spotřebního koše, Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)., zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví., Vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných., nařízením ES -852/2006, o hygieně potravin s platností  od 1.1.2006. Rozsah poskytovaných služeb je v systému HACCP Mateřské školy Cheb, Do Zátiší 3, který je uložen u vedoucí školní jídelny.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a při dodržování spotřebního koše sledovaných potravin ( mléčné výrobky, luštěniny, ryby, atd.). Podle § 4 odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení. Po další dny nepřítomnosti nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit ze stravování. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době vydávání stravy.

Jídelníček je vyvěšen vždy v pondělí na nástěnce v šatně každé třídy a na webu školy.

2. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců

Dítě v mateřské škole má právo odebrat oběd, jedno jídlo předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo /přesnídávku, oběd, svačinu/.

Děti mají právo na kvalitní stravu podle platných norem.

První den omluvené absence má dítě právo si oběd vzít domů do jídlonosiče, podmínky viz. Níže - odhlašování strávníků.

Zákonní zástupci mají právo projevit jakékoliv připomínky k provozu školní jídelny.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni řídit se tímto vnitřním řádem.

Zákonní zástupci jsou povinni včas uhradit poplatky za stravné.

Zákonní zástupci jsou povinni dítě přihlašovat a odhlašovat podle pokynů uvedených výše v tomto vnitřním řádu.

3. Organizace provozu stravování

režim výdeje pokrmů:
-     pitný režim 7:00 – 16:30
-     ranní svačina 8:30 – 9:00
-     oběd 11:30 – 12:00
-     oběd prov, zaměstnanci 11:00 – 11:30 ( dle pracovní doby)
-     odpolední svačina 14:00 – 14:30
možnost přídavku je kdykoliv dle chuti strávníka.
Možnost doplnění nápojů ve třídách kdykoliv dle potřeby ( děti mají ve třídách konvice s čajem a vodou) pijí dle své vlastní potřeby, popř. na doporučení učitelky, ze svých hrnečků.

Servírování a stolování

Děti si samostatně servírují svačiny, prostírají na oběd, polévku nalévá kuchařka, hlavní chod si děti servírují samy, případně s pomocí učitelky(mladší děti). Použité nádobí děti odkládají na pojízdný vozík. Úklid po svačinách a obědě zajišťují kuchařky a uklízečky.

4. Výše stravného
Ceny stravného se pro jednotlivé věkové kategorie řídí vyhláškou 107/2005 Sb., O školním stravování. Pokud strávník zaplatí celodenní stravné, ale odchází domů po obědě, může si odnést svačinu s  sebou. Tuto svačinu je nutné objednat ráno při příchodu.

Cena stravného:

Přesnídávka: 10,- Kč

Oběd: 20,- Kč

Svačina: 7,- Kč

Celkem: 37,- Kč
Při zkráceném pobytu: 30,- Kč.

5. Způsob úhrady stravného
Stravné se hradí formou pevné zálohy 1 000,00 Kč při nástupu dítěte do MŠ. Každý další měsíc se doplácí vyčerpané stravné do výše pevné zálohy. Např.: dítě vyčerpá 10 x 37,00 = 370,00 Kč, v následujícím měsíci mu bude strženo z účtu 370,00 Kč.

  • Inkasní platbou po měsíční uzávěrce nejpozději do 15. dne v měsíci

  • Ve výjimečném případě v hotovosti u vedoucí ŠJ

  • Rodiče obdrží každý měsíc lísteček s částkou, která jim bude stržena z účtu

Vracení stravného

Při ukončení docházky dítěte do MŠ se nevyčerpané stravné vrací.

  • během školního roku – následující měsíc po ukončení docházky ( po měsíční uzávěrce) – na účet zákonného zástupce

  • na konci školního roku ( odchod do základní školy), po účetním ukončení školního roku tj. po 15. září (na MŠ je prázdninový provoz v měsíci červenci nebo srpnu)

  • stravné se vrací na účet zákonného zástupce nebo ve výjimečných případech v hotovosti na pokladně ŠJ ( nutno dohodnout termín předem).

Dotazy, stížnosti, připomínky a případné hotovostní platby vyřizuje vedoucí školní jídelny paní Marie Ciroková každé úterý od 7:00 do 16:00.

Telefon: 354 430 751, 771 120 065

6. Přihlášení strávníků
Přijetí dítěte do mateřské školy se vztahuje i ke školnímu stravování

7. Odhlašování strávníků
Stravu lze odhlásit a přihlásit vždy den předem do 12:30 (celodenní stravu i jen odpolední svačinu). Neodhlášená strava se vydává ve prospěch strávníků formou přídavků.

1. den neplánované nepřítomnosti lze stravu vyzvednout v době od 11.30 do 11.40 hod ve výdejně třídy do vlastních nádob.

Pokud zákonný zástupce dítě včas neomluví je mu započítána plná výše stravného.

8. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Dohled a zajištění bezpečnosti při stravování dětí zajišťují pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

Všichni pracovníci dbají na dodržování hygieny a kultury při stolování a stravování, regulují osvětlení a větrání.

Děti jsou vedeny k opatrnosti a ohleduplnosti při přípravě ke stolování i během něj.

Děti jsou vedeny k opatrnému a správnému používání příborů.

Pedagogičtí pracovníci sledují výdej stravy, pomáhají dětem s přenášením nádobí a jídla.

Pedagogičtí pracovníci zajistí okamžitou nápravu v případě rozlití potravin na podlahu /riziko uklouznutí/, rozbití talíře či hrnečku /riziko pořezání/, v případě potřeby zajistí převlečení dítěte /polití, ušpinění potravinami/.

8. Zacházení s majetkem mateřské školy

Děti jsou vedeny k tomu, aby zacházely opatrně s používaným nádobím /hrnečky, talíře, misky, příbory/ a aby je úmyslně nepoškozovaly.

Pracovníci okamžitě oznámí zjištěné závady na zařízení a vybavení vedoucí školní jídelny nebo ředitelce.

Budova mateřské školy je během dne uzavřena, vchod do jednotlivých tříd je pouze přes zvonek a bzučák.

9. Závěrečné ustanovení
S provozním řádem jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí při schůzce rodičů na začátku školního roku. Provozní řád je vyvěšen na nástěnce u ředitelny a v prostoru šaten pro rodiče.

Platnost:

Řád platí od 1. 9. 2020.

Platnost do vydání nového řádu.